I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Działanie 1.4 Wsparcie MŚP – typ projektu: TIK

Informujemy, że 10 maja 2017 Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WP na lata 2014–2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-003/17:

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.4 Wsparcie MŚP

poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

typ projektu: TIK

Termin: Nabór wniosków rozpoczyna się 12 czerwca 2017r. a kończy 30 czerwca 2017r.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są  mikro- i małe przedsiębiorstwa  prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące na moment złożenia wniosku o dofinansowanie (w tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu).

Wsparcie przeznaczone zostanie na wykorzystanie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy technologii informacyjno–komunikacyjnych w modelach:

  1. B2B (Business to Business) – model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
  2. B2C (Business to Consumer) – model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług,
  3. C2C (Consumer to Consumer) – model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 zł.

Kwota przeznaczona na konkurs – 50 000 000 zł.

Wsparcie w ramach konkursu będzie udzielane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 488).

Szczegółowe informacje: 

Podkarpacki Ośrodek  Szkoleniowo-Doradczy Sp.z o.o

ul. Rejtana 53, 35-326 Rzeszów,

tel.(17) 8500678, fax (17) 8500677

tel. kom. 503 129 155