Ogłoszenie postępowania ofertowego, nr ID: 01/01/2018

Zeto – Rzeszów Sp. z o.o..
Rejtana 55, 35-326 Rzeszów
ogłasza postępowanie ofertowe, nr
ID: 01/01/2018

na wyłonienie kandydatów na stanowiska badawcze (6 stanowisk) do realizacji zadań przewidzianych w projekcie, wyszczególnionych w treści zapytania ofertowego.,  >>

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w ramach projektu, pn. „Optymalizacja procesu produkcji komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego z wykorzystaniem nadzorowania procesu wytłaczania oraz metod inteligencji obliczeniowej”, nr: RPPK.01.02.00-18-0045/17.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Typ projektów: Prace B+R

Loga UE,PL,POD,FE 2018

PRZETARG OTWARTY ID: 01/01/2018