Ogłoszenie o przetargu otwartym ID: 01/09/2018

Zeto – Rzeszów Sp. z o.o., ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów ogłasza PRZETARG OTWARTY ID: 01/09/2018 na „Wynajem środowiska testowego (1 kpl.), wyszczególnionego w treści zapytania ofertowego” >>

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42000000-6 – Maszyny przemysłowe

w ramach projektu:

„Optymalizacja procesu produkcji komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego z wykorzystaniem nadzorowania procesu wytłaczania oraz metod inteligencji obliczeniowej”

nr UDA.RPPK. 01.02.00-18-0045/17

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Osi priorytetowej I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Typ projektów: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Załączniki do przetargu otwartego

  1. Załącznik nr 1 – Oferta – AKTUALIZACJA 18.09.2018
  2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
  3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów
  4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami
  5. Załącznik nr 5 – Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności
  6. Załącznik nr 6 – Pytania i odpowiedzi
  7. Załącznik nr 7 – Wyjaśnienie zmian dokonanych w dniu 18.09.2018

Loga UE,PL,POD,FE 2018

Treść dokumentu Przetarg otwarty ogłoszenie aktualizacja po zmianach ID: 01/09/2018