Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Te działania można realizować poprzez rozwiązania technologiczne (teleopieka) tj. Bransoletka Życia.

1. CEL DZIAŁANIA:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

2. TYP PROJEKTU:

Usługi społeczne w szczególności usługi środowiskowe, opiekuńcze .
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieki i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii.

3. BENEFICJENCI:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej
  • podmioty działające w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia, w tym w szczególności POZ
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

4. DEDYKOWANE OBSZARY FUNKCJONALNE

MOF Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola.

5. MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA

95%

6. MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU

100 000 PLN

7. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

OD 29.11.2018 DO 17.12.2018

8. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

MARZEC 2019

9. KWOTA DOFINANSOWANIA PUBLICZNEGO

20 mln zł

UWAGA!!! W ramach konkursu wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych nie może przekroczyć 10,00% wartości projektu (w tym cross-financingu).

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE

DZIAŁANIE BRANSOLETKI ŻYCIA

Pacjent, który posiada Bransoletkę Życia znajduje się pod nieustanną opieką Centrum Teleopieki. Bransoletka Życia wyposażona jest w przycisk SOS, moduł GPS, który pozwala zlokalizować pacjenta oraz czujnik tętna. Bransoletka posiada również przycisk odbierania i kończenia rozmowy. Pacjent może za jego pomocą zadzwonić do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i poinformować na przykład o złym samopoczuciu. Ratownik medyczny w razie potrzeby wezwie pogotowie ratunkowe, sam też może zainicjować połączenie z pacjentem. Jeśli poziom naładowania baterii w urządzeniu będzie niebezpiecznie niski, Bransoletka Życia automatycznie wyśle taką informację do Centrum Teleopieki i personel medyczny przypomni pacjentowi o naładowaniu opaski.

Zobacz jak działa Bransoletka Życia.

KONTAKT

Rafał Kopeć
Konsultant ds. projektów
Tel: +48 17 78 01 616
Kom: +48 512 390 678
rafal.kopec@zetorzeszow.pl