Bony na cyfryzację wsparciem i szansą dla MŚP na implementację technologii informatycznych oraz automatyzację procesów (6.2 PO IR)

Już od 20 września 2021 możesz wystąpić do PARP z wnioskiem o dofinansowanie zakupu oprogramowania i sprzętu. Prowadzimy w tym zakresie konsultacje i pomagamy przy opracowaniu wniosku. Jednocześnie realizujemy projekty związane z pracami programistycznymi i zakupem oprogramowania (licencji) oraz jego wdrożeniem, które mogą być celem twojego projektu i udziału w tym konkursie.

INFORMACJE O NABORZE

Działanie 6.2. „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Nabór wniosków rozpocznie się 20 września a zakończy 20 października 2021 (dzień zakończenia naboru).

CEL KONKURSU

Wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych i dostosowania modelu działalności w zakresie cyfryzacji do zmian na rynku w wyniku pandemii koronawirusa.

Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz działania określonych w SZOOP. W szczególności należy do nich zapewnienie wsparcia finansowego dla MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, oraz zakup w ograniczonym zakresie środków trwałych, niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa. Instrument ma na celu stworzenie warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w stanie pandemii, oraz po jej zakończeniu i w konsekwencji wzmocni ich konkurencyjność i odporność na kolejne kryzysy. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty polegające na realizacji następujących działań:

 • Zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
 • Zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przeszyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Usługi i zakupy powinny być niezbędne do opracowania, wprowadzenia lub wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego w firmie.

W przypadku, jeśli projekt zakłada realizację komponentu obligatoryjnego oraz fakultatywnego, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach zakupu środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, i/lub usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) i/lub szkoleniowych wynosi 150 000 zł.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE?

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Preferowane wybrane branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19

WARUNKI FINANSOWE

Wsparcie przyznawane w formie ryczałtu,  skalkulowanego przez przedsiębiorcę na  podstawie szacunku wydatków do  poniesienia w ramach projektu. Rozliczenie projektu nastąpi w formie  ryczałtu, bez konieczności weryfikacji  dokumentów potwierdzających postęp  finansowy projektu, tj. wyłącznie na  podstawie dokumentów potwierdzających  zrealizowanie przez przedsiębiorcę postępu  rzeczowego projektu, w tym osiągnięcie  zakładanego celu projektu i jego  wskaźników.

Przewidywane stosowanie systemu zaliczek (Zaliczka nie może przekroczyć 40% dofinansowania).

 • Minimalna wartość wydatków  kwalifikowalnych projektu – 60 tys. PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków  kwalifikowalnych projektu – 300 tys. PLN
 • Maksymalny  % poziom dofinansowania  UE wydatków kwalifikowalnych  – 85%

Kwota przeznaczona na konkurs:

 • Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – 110 mln PLN.

FORMA WSPARCIA

Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013, z możliwością dofinansowania również MŚP, które są w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Pomoc de minimis może być udzielana pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000,00 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 000,00 euro. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia KE nr 1407/2013.

KRYTERIA OCENY

 1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania (punktacja: 0 lub 1)
 2. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia (punktacja: 0 lub 1)
 3. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (punktacja: 0 lub 1).
 4. Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny (punktacja 0 lub 1)
 5. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne oraz zgodne z obowiązującymi limitami (punktacja 0 lub 1)
 6. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu (punktacja 0 lub 1)
 7. Projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 (jeśli dotyczy) (punktacja 0 lub 1)

OCENA PROJEKTÓW

Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektów jest jednoetapowa.

Dokonywana jest przez KOP w formie niezależnej oceny projektu przez co najmniej dwóch członków KOP i trwa do 100 dni liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie.

WYBÓR WYKONAWCY

Do wydatków rozliczanych kwotami ryczałtowymi nie stosuje się procedur wyboru wykonawców, o których mowa w rozdziale 6.5 Wytycznych kwalifikowalności, a więc: rozeznania rynku, czy też zasady konkurencyjności.

Warunki obligatoryjne:

Dla każdego wydatku w projekcie powinna zostać dokonana rzetelna analiza rynku, na podstawie której wnioskodawca określi wartość wydatku składającego się na kwotę ryczałtową, która będzie obowiązująca dla jego projektu. We wniosku o dofinansowanie należy:

 1. wskazać źródła danych, na podstawie których zostały oszacowane wydatki,
 2. wskazać nazwy podmiotów, od których zostały zebrane oferty lub nazwy podmiotów wraz z ich cennikami znajdującymi się na stronach internetowych (3 oferty, z zastrzeżeniem wydatków, dla których na rynku nie istnieje 3 potencjalnych oferentów),
 3. podać wartość poszczególnych ofert lub wartości wynikających z cenników, o których mowa w pkt b),
 4. wskazać termin rozeznania rynku.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że napisanie wniosku pod ten konkurs może być kłopotliwe i pracochłonne. Dlatego zachęcamy do kontaktu z nami. Wystarczy tylko wypełnić formularz.

Odezwiemy się niezwłocznie.

Przypominamy, że NIP jest niezbędny do sprawdzenia wartość udzielonej dotychczas pomocy de minimis dla przedsiębiorstwa, które ma zamiar wystartować w tym konkursie. Przyśpieszy to proces kontaktu i udzielanej konsultacji.