BONY NA CYFRYZACJĘ – dotacja na zakup oprogramowania i sprzętu

Komunikat PARP o liczbie i wartości wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.

Informujemy, że według stanu na 22.09.2021 r. godz. 15.30 w Generatorze Wniosków w ramach Działania 6.2. POIR Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację złożonych zostało 360 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 68 390 749,85 zł, co stanowi 62,17 % alokacji.

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 Regulaminu konkursu, jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu. Wskazane postanowienie nie obliguje PARP do skrócenia naboru, lecz daje uprawnienie do takiego działania. W sytuacji gdy wartość złożonych wniosków przekroczy wskazaną granicę 120%, PARP rozważy możliwość i czas wcześniejszego zamknięcia naboru.  Aby umożliwić Przedsiębiorcom planującym złożenie wniosków o dofinansowanie projektów podjęcie stosownych decyzji, w tym umożliwić złożenie wniosków pozostających w edycji w Generatorze wniosków, PARP będzie sukcesywnie publikować dane na temat liczby i wartości złożonych projektów.

O skróceniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie PARP poinformuje nie później niż na 3 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru, zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu konkursu.

Bony na cyfryzację – pełna informacja o naborze>>

Zdajemy sobie sprawę z tego, że napisanie wniosku pod ten konkurs może być kłopotliwe i pracochłonne. Dlatego zachęcamy do kontaktu z nami. Wystarczy tylko wypełnić formularz.

Odezwiemy się niezwłocznie.

Przypominamy, że NIP jest niezbędny do sprawdzenia wartość udzielonej dotychczas pomocy de minimis dla przedsiębiorstwa, które ma zamiar wystartować w tym konkursie. Przyśpieszy to proces kontaktu i udzielanej konsultacji.